2010. december 8., szerda

Nelegyé szatanista

Hé szatanista!

Az elmebetegségnek leginkább jele, hogy valaki egyszer modernistákról, majd rögtön utána katólikus egyházról beszél! Ez általában a skizofrénia jele, de nálatok inkább csak a szatanizmus egyik formája!

Nelegyé szatanista

Hé szatanista!

Az elmebetegségnek leginkább jele, hogy valaki egyszer modernistákról, majd rögtön utána katólikus egyházról beszél! Ez általában a skizofrénia jele, de nálatok inkább csak a szatanizmus egyik formája!

2010. december 3., péntek

Nelegyé "lezárt" személyiség

"Nagyon leegyszerűsítve: kétfajta ember van, az egyik, aki ismeri magát, s ezáltal nem "lezárt", hanem befogadó ember, és a másik, akinek fogalma sincs, hogy ki is ő, mennyit is ér, aki túlbecsüli magát, aki a bibliai hasonlatban a vendégségben az első helyre ül, vagyis, aki "lezárt" személyiség, és ezért befogadásra, bírálat elviselésére képtelen. Az első fajta ember csak bűnös, a második luciferi bűnben él, s ezért sokkal kevesebb remény van a megmenekülésére." (B. Élthes Eszter)

2010. december 2., csütörtök

Nelegyé üldözöttBácsfi Diána, a váratlanul felfutó nemzetszocialista hősjelölt hetvenkét órás őrizete idején jegyzőkönyvbe mondta az általa vezetett Magyar Jövő Csoport fő célkitűzéseit: ezek szerint a leendő hungarista párt a totális hatalom megszerzésére törekszik, visszaállítaná a halálbüntetést, s mindazokat kivégezné, akik elveivel ellentétes nézeteket vallanak. A Magyar Narancs korábban készült portréjában küldetéséről szól:

"Én kizárólag mint hungarista létezem, még álmomban is. Anyám tudja, hogy a hungarizmust szolgálta azzal, hogy testet adott nekem. A létezésem ünnep, ezért nekem minden cselekedetem szakrális cselekedet."

A 26 éves nőt több helyen "nagy múltú filozófusként és vallástörténészként" tartják számon, írja a Magyar Narancs. Az ELTE-s hallgató elvégezte az egyiptológia és a régészet szakot, járt összehasonlító indoeurópai nyelvészetre, három évet végzett a jogi karon. Jelenleg filozófiaszakos hallgató, szakdolgozatát készül megírni A legnagyobb magyar filozófus és világnézete címmel. A dolgozat Szálasi Ferencről szól.

Az ókori vallásfilozófiai irányzatokat eredeti nyelveken (latin, ógörög, szanszkrit, hieroglif egyiptomi és kopt) tanulmányozza, folyékonyan beszél angolul és németül, franciául olvas. Jól megél előadásaiból, melyeket különféle helyeken tart, egy jógaközpontban és az ELTE Pszichológiai Intézetében többek közt. Hallgatói "lelkes, szuggesztív és jó humorú" előadónak tartják. Az "aranykor-filozófiájáról" esszékötetet is publikált.

2010. december 1., szerda

Nelegyé jókatolikus"Van igaz Isten, van igaz Krisztus, igaz Szentlélek is van, van igaz Háromság és igaz tan, igaz példa, és igaz vallás is van. A baj ott van, hogy a legtöbb ember egész életén át nem találkozik ezekkel az igazakkal, egyszerűen azért nem, mert nincs igaz Egyház. Az egyház az igazakat, prófétáit éppen úgy legyilkolja, vagy legyilkoltatja, mint a zsidók tették prófétáikkal. " (1940. I. 8.)

"Szegény Jézus Krisztus mit csinálnak Veled az egyes egyházak!" (II. 11.)

"Assissi N. Ferenc három zsarnokság ellen harcolt: az egyház, az állam és a pénz zsarnoksága ellen." (II. 16.)

"Ha az egyházak tudnák, mi az igaz isten, mi az igaz vallás, ki Krisztus Jézus: megdöbbennének saját istentelenségükön és vallástalanságukon, szégyenükben elsüllyednének vagy - megtagadnák Istent, vallást, Krisztust, hogy ennyire döbbenetesen mások, és ennyire döbbenetesen megszégyenítik õket. Vélem: az utóbbi történne." (II. 21.)

"Meg vagyok kettõrõl gyõzõdve: nem fogok abban a mennyországban üdvözülni, melyet a papok találtak ki; és másodszor: az egyházak abban a pokolban fognak tönkremenni, amellyel híveiket ijesztgetik úton-útfélen." (II. 29.)

"Az egyházak isteni bíztatása ez: Ó, ember, engedd, hogy bilincseket rakjunk lelkedre, szívedre, lábadra, kezedre: és meglátod, csodákban lesz részed. Hát bizony: a legnagyobb csoda lenne, ha az emberek ezt meg is engednék." (III. 5.)

"Az egyházak dogmái is relatívak. Ezért teljesen haszontalan, semmirevaló az az erõlködésük, hogy a dogmákkal abszolútot fogjanak be és relatív keretek közé szorítsák." (III. 11.)

2010. november 19., péntek

Nelegyé bunkó

Ne legyél!

2010. október 14., csütörtök

Nelegyé analfabétahttps://www.vik.bme.hu/kepzes/alapkepzes/info/55.html

MECHANIKA

Fizikai mennyiségek, törvények.
Mértékrendszer. Modellalkotás.

Tömegpont mozgásának kinematikai leírása.
Mozgástípusok, mozgástörvények. Mozgások függetlenségének elve.

Tömegpont mozgásának dinamikai leírása.
Newton-axiómák. Erő, súlyos és tehetetlen tömeg. Erőtörvények. Mozgásegyenlet és alkalmazása különböző mozgástípusokra. Mozgásmennyiség. Impulzustétel. Munka, energia. Konzervatív erők. Kinetikai energiatétel. Mechanikai energia-megmaradás tétele. Potenciális energia-diagrammok. Erő meghatározása ismert potenciálfüggvény alapján. Relatív mozgások. Tehetetlenségi erők. A Galilei-féle relativitási elv. A speciális relativitáselmélet alapjai. Lorentz-transzformáció és következményei. A relativisztikus dinamika alapjai. Tömeg-energia ekvivalencia.

Pontrendszer.
Pontrendszer mozgásegyenletei. Megmaradási tételek. Impulzus megmaradás törvénye. A tömegközéppont mozgásának törvénye. Perdülettétel. Pontrendszer energiája. Sokrészecske-rendszer belső energiája. Pontrendszer megmaradási tételeinek alkalmazása, ütközés. A merev test kinematikája és dinamikája. Forgatónyomaték, impulzusnyomaték, tehetetlenségi nyomaték. Egyensúly. Tengely körül forgó merev test mozgásának törvényszerségei.

TERMODINAMIKA ÉS STATISZTIKUS FIZIKA

Kinetikus gázelmélet.
Az ideális gáz állapotjelzőinek értelmezése. Az ideális és a valóságos gáz állapotegyenlete. A Maxwell-féle sebesség-eloszlási törvény származtatása tapasztalati úton. Az ekvipartició tétele. Transzportfolyamatok elemi tárgyalása.

Egyensúlyi termodinamika.
Állapotváltozások, kvázisztatikus folyamatok, munkavégzés, hőközlés, belső energia. A hőtan első főtétele. Ideális gáz molhői. Adiabatikus állapotváltozások. Az első főtétel alkalmazása ideális gáz folyamataira. A második főtétel. Kvázisztatikus, reverzibilis és irreverzibilis folyamat, körfolyamat. Hőerőgépek. A második főtétel Clausius- és Planck-féle megfogalmazása. Carnot-körfolyamat. Entrópiaváltozás értelmezése. Entrópiatétel. A harmadik főtétel.

Statisztikus mechanikai alapok.
Egyensúlyi eloszlás. Termodinamikai valószínûség. Maxwell-Boltzmann-féle eloszlási függvény. A hőmérséklet értelmezése. A statisztikus fizika törvényeinek alkalmazása ideális gázra. Az ekvipartició tétele. Barometrikus magasságformula. Entrópia változás.

Fázisátalakulások.
Clausius-Clapeyron egyenlet.

http://dept.phy.bme.hu/education/vil_c1.html

ELEKTROMÁGNESSÉGTAN

Elektrosztatika
Alapjelenségek vákuumban. Elektromos töltés. Coulomb-törvény. Elektrosztatikus erőtér. Térerősség, szuperpozició. A térerősség fluxusa. Elektromos potenciál és feszültség. Az elektrosztatika alapegyenletei integrális és differenciális alakban. Az elektromos dipólus. Kondenzátor. Dielektrikumok. A polarizáció vektora. Az eltolási vektor. A dielektromos polarizáció mikrofizikai értelmezése. A térjellemzők viselkedése dielektrikumok határfelületén. Az elektrosztatikai tér energiája.

Stacionárius áramok.
Az elektromos vezetés legegyszerûbb mikrofizikai modellje. Elektromos vezetés törvényszerûségei fémekben, folyadékokban, gázokban (áttekintés). Mágneses alapjelenségek. Áram mágneses erőtere. A mágneses indukció vektora. Lorentz-erőtörvény. Áramok mágneses erőterének számítása: a Biot-Savart-törvény, gerjesztési törvény. Mágneses térerősség. Mágnesezettség, permeabilitás. Dia-, para- és ferromágnesség. A mágnesség elemi mikroszkópikus elmélete.

Időben változó elektromágneses erőterek
Eltolási áram. I.Maxwell-egyenlet. Indukció. II.Maxwell-egyenlet. Kölcsönös- és önindukció. Az áram időfüggése nagy önindukciós együtthatóval rendelkező tekercset tartalmazó áramkörben. A mágneses erőtér energiája. Az elektromágnességtan Maxwell-féle egyenletrendszere.

REZGÉS- ÉS HULLÁMTAN

Rezgések.
. Harmonikus rezgések. Rezgések összetevése, felbontása. Csillapodó rezgés. Kényszerrezgés: amplitudó- és sebességrezonancia. Fázisviszonyok. Csatolt rezgések.

Hullámok.
Hullámok matematikai leírása. Rugalmas hullámok. Rugalmas hullámok szuperpoziciója: állóhullámok egyenes menti-, felületi- és térhullámok esetén. Hangforrások. Hangtani Doppler-hatás. A fénytan felosztása. Fénytani modellek. A sugároptika (geometriai optika) alaptörvényei. Egyszerû optikai elemek képalkotása. A hullámoptika alaptörvényei. Hullámegyenlet. Fényinterferencia. Interferométerek. Két hullám interferenciája. Több hullám interferenciája. Fényhullámok elhajlása. A Fraunhofer-elhajlási integrál. Rés és rács elhajlási képe. Holográfia és alkalmazásai. Elektromágneses optika. Polarizáció. Poynting-vektor. Fázis- és csoportsebesség. Diszperzió. Elektromágneses Doppler-hatás. Fotoeffektus, foton. Fotonoptika. Termikus és koherens fényforrások. A lézermûködés fizikai alapjai. Lézertípusok.

http://dept.phy.bme.hu/education/vil_c2.html

2010. október 13., szerda

Nelegyé tudatlan

Szép Királynéja Kegyes Iskoláknak!
Anyja a zsenge ifjúságnak;
Bölcsesség sóját, kegyelem árját
Áldott szívedtől hű fiaid várják.

Nagy neved lángol iskoláink pajzsán.
Légy közbenjárónk szent Fiadnál!
Hadd bontakozzék ember-mivoltunk:
Szent pietásban egyre gyarapodjunk!

Szentatyánk hangját vésd mindünk szívébe:
"Bő tudománykincs lelkünk éke,
Ámde éltünkre arany koronát
Hősies jóság, ragyogó erény ád."Tudományelmélet kurzus
Zemplén Gábor Ph.D. egyetemi docens

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

1111 Budapest, Stoczek József utca 2-4., Stoczek (St) épület fszt. 1.
Tel: (+36 1) 463 1041
Fax: (+36 1) 463-1042
Email: zemplen kukac filozofia pont bme pont hu
Web: http://hps.elte.hu/~zemplen
Fogadóóra: kedd, 14-16

2010. október 9., szombat

Nelegyé jezsuita blog
"Hatmillió zsidó megölése egyesekben erkölcsi dilemmákat vethet fel" - olvasható a jezsuita blogon található egyik bejegyzésben. Majd a bejegyzés írója kifejti, hogy sok előnye volt a hitleri haláltáboroknak, hiszen "sok tetves zsidóból lett szappan, amit meg is érdemeltek". Ezt a hozzászólók megerősíteni látszanak, amikor kifejtik, hogy pl. "minden rohadt zsidót ki kéne irtani". Ahogy a bejegyzés írója kifejti, ma már az egyházban is tudni kell szabadon gondolkozni, hogy így párbeszéd formájában, közösen dolgozhassuk fel a mai ember foglalkoztató kérdéseket. Nem lehet pl. egy népirtást a "zsinat előtti, szemellenzős" módon egyből elutasítani, hiszen ez a dogmatikus gondolkodás kizárja minden párbeszéd lehetőségét. Korunkban a katolikus közösség fontos kihívása, hogy merjen elszakadni a "zsinat előtti, berögződött" gondolkodásmódtól.

http://jezsuita.blog.hu/2010/10/05/hiszti_az_van

2010. október 8., péntek

Nincs egy igaz egyházBalás Béla kaposvári megyéspüspök szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében elhatárolódik Orvos Levente somogysámsoni plébános azon kijelentésétől, miszerint létezik igaz vallás, ez pedig a kereszténység lenne. "Még az sem teljesen biztos, hogy Jézus egyáltalán létezett" - fogalmaz a püspök. Elhatárolódik továbbá attól is, hogy Jézus igaz egyháza a katolikus egyház, mert ez szerinte ellentétben áll a protestánsokkal való ökumené alapelveivel. "Minden érintettől elnézést kérünk, akit Orvos Levente elfogadhatatlan megnyilvánulásaival megbántott" - fejezi be Balás Béla.

2010. október 5., kedd

Birtalan Balázs nyilatkozata a kereszténység és a homoszexualitás viszonyának kérdésében (1997.)Napjainkban a homoszexualitás divattéma. Lehetetlen pontos adatot mondani az e kérdésben megjelent cikkek, tanulmányok, könyvek mennyiségéről. Jogos a kérdés: érdemes-e szaporítani e művek számát, vagy inkább pihentetni kellene a problémát, amíg magától megoldódik.
Némileg profánul hangoznék, ha a kétezer éves kereszténységet szintén divattémának neveznénk. De kétségkívül igaz, hogy az információrobbanás hullámai nem kerülték meg az Egyházat sem. A II. Vatikáni Zsinat, az intenzíven fejlődő teológia, sőt – valljuk be – az egyre szaporodó új felekezetek és szekták is mind azt bizonyítják, hogy az emberek így vagy úgy, de keresik Istent, az Igazságot; próbálják minél teljesebben megismerni a kinyilatkoztatást. A keresés természetes velejárója, hogy egyesek tévutakra jutnak, mások végképp eltévednek, ismét mások pedig valóban értékes felismerésekre tesznek szert, de a konvenciókhoz, a betonozott, kipróbált utakhoz szokott többség megkérdőjelezi ezek hitelességét. Példaként elég, ha Teilhard de Chardin tanításának kezdeti fogadtatására, indexre tételére, és mai, egyre növekvő népszerűségére gondolunk.

Az új bor új tömlőbe való – mondta Jézus egy alkalommal a farizeusoknak.[1] E mondat aktualitását a keresztény embernek állandóan szem előtt kell tartania. Az Egyháznak kötelessége, hogy figyeljen az idők jeleire. Az egymást követő korok és kultúrák mindig biztosítják az új tömlőt, új formákat, új kereteket. A mi feladatunk – minden megkeresztelté –, hogy rendszeresen ellenőrizzük a bor (a krisztusi tanítás) állagát: fogyaszthatóságát biztosítani kell minden kor minden emberének, hiszen a kinyilatkoztatás egyetemes, az üdvösségre mindenki meghívást kapott.[2]

Meg kell tanulnunk a beidegződött olvasaton túllépve, szabadon – hiszen a Krisztusban megismert Igazság szabaddá tesz[3] – értelmezni Isten üzenetét. E kiindulási alap persze magában hordozza a szabadságon túli szabadosság, a liberalizmus, szubjektivizmus, így a kinyilatkoztatás eltorzításának, az eretnekségnek veszélyét. Lényeges, hogy az önállóan gondolkodó ember hajlandó legyen felismeréseit összevetni az Egyház Tanítóhivatalának tételeivel, ugyanakkor világosan tudjon különbséget tenni kötelező hitigazság és általános, illetve többségi teológiai vagy „népi” vélemény között. Ám a kutató teológus részéről követelmény egy bizonyos fokig terjedő elfogulatlanság: ha az ember hosszú ideig nem bolygatott földterület felásásába kezd, elképzelhető, hogy a mélyben valami egész másra bukkan, mint amire számít.

A homoszexualitás keresztény megközelítése ilyen földterület. Századunk sajátossága, hogy mind többen veszik „kés alá” az emberiség túlnyomó többsége szempontjából egyébiránt érdektelen témát, s jutnak olykor meglepő, máskor szinte botránkoztató következtetésekre. Jelen könyv alcíme magáért beszél. Bevezetést mégis igényel, mert e tárgymegjelölés ellentétes nézeteket takarhat. A szerzői tisztesség megkívánja, hogy az első oldalakon szerepeljen leírva a későbbiekben igazolandó tézis. Eszerint:

A szabad akarati döntéstől függetlenül kizárólag és irreverzibilis módon homoszexuális beállítottságú férfi vagy nő teljes értékű teremtmény, akit Isten szándékoló akaratával alkotott olyanná, amilyen; sem a megszokottól eltérő szexuális orientációja, sem annak adekvát módon történő kiélése (tartós, zárt, monogám élettársi kapcsolat, amelyben a kölcsönös lelki önátadás mellett rendszeresen helyet kap a testi egyesülés is) nem minősül alkalmi bűnnek vagy állandó bűnállapotnak, így az ilyen életállapotú hívő a házasság szentségében élő heteroszexuális testvéreivel analóg erkölcsi normák alapján részesülhet szentségi feloldozásban, és vehet részt az eucharisztikus közösségben, mint Isten országának teljes jogú polgára, s az üdvösség várományosa.


* * *
E ponton érzi a szerző szükségesnek, hogy néhány személyes megjegyzés erejéig kilépjen a betűk biztonságos spanyolfala mögül, és – bár a non quis sed quid [4] elvet maximálisan igaznak tartja – a téma kényes volta miatt jelezze saját hovatartozását.

Egyrészt homoszexuális vagyok. Olyan homoszexuális, aki sokakhoz hasonlóan megszenvedte állapotát. Küzdöttem az önelfogadással, s ha csoda nem történik a környező világ hozzáállásával, akkor életem végéig permanens küzdelemben fogok állni a társadalmi elfogadtatásért is. Így írásom nem unaloműző lepkegyűjtés, nem puszta akció, hanem a szó szoros értelmében vett önvédelmi reakció. Ez viszont korántsem jelenti azt, hogy elfogultságom – amit nem is akarok tagadni – lenne egyedüli motiváló tényezőm. Képességeim és vérmérsékletem szerint kifejezett célom az objektív hangvétel megütése és megtartása. Keresvén az igazságot, ugyanezeket írnám le akkor is, ha nem lennék érdekelt a témában – amennyiben egyáltalán eszembe jutna, hogy a kérdés mélyebb összefüggéseinek vizsgálatával foglalkozzam. Érintettségem és életösztönöm nyilván a téma részletesebb átgondolására késztetett, és tisztában vagyok azzal, hogy sokan nem is látnak majd tovább ennél az érintettségnél. Sorakoztassak fel bármilyen tényeket és érveket, lesznek teológusok, akik munkámat megvetően fogják visszadobni, mondván: „Eleve nem lehet igaza, hiszen ő maga is homokos!”.

Az ilyen „átütő erejű” érvekre egyfelől fel vagyok készülve, másfelől pedig nem tudok, s nem is akarok velük mit kezdeni. Aki így vélekedik, az nem könyvem – személyemtől elvonatkoztatott – tartalmáról, még csak nem is rólam mond ítéletet, hanem önmagáról állít ki bizonyítványt. Tehát majdnem biztos vagyok abban, hogy az első pofonokat – homoszexualitásom miatt – egyházi, pontosabban teológusi berkekből kapom.

Másrészt viszont katolikus vagyok, s a következő támadás emiatt éppen a homoszexuálisok részéről fog érni. Jelenleg e táborból a legtöbben, ha nem is ateisták, de meggyőződéses antiklerikálisok. (Ennek miértjéről később lesz szó.) Én viszont római katolikus vagyok, s míg homoszexualitásomon nem tudok változtatni, katolikus mivoltomon nem vagyok hajlandó. Leírt nézeteim ehhez igazodnak, s homoszexuális olvasóim – ha lesznek – minden bizonnyal konzervativizmussal, rigorizmussal fognak vádolni. Vállalom. Nem divatos ma ilyesmivel „dicsekedni”, és többen nyilván tamáskodva fogadják, de kijelentem: Vallom az Apostoli Hitvallás és a Nicea–Konstantinápolyi Hitvallás minden tételét, s magaménak tekintem a Római Katolikus Egyház valamennyi tévedhetetlennek és visszavonhatatlannak deklarált tanítását. Emiatt lehet rólam így vagy úgy gondolkodni, de hangsúlyozottan kérem az Olvasót, hogy a következőket ennek tudomásul vételével értékelje – avagy menjen el mellette közömbösen.

Bízom a Gondviselésben, hogy a vázolt áldatlan erőviszonyok ellenére munkám nem hiábavaló, s eljut olyanok kezébe is, akik valóban hasznát látják. Kik lesznek ezek? Nem tudom. Emberileg nézve sötétbe ugrom. Istenben bízva remélem: talpra esem.

* * *
Néhány szót a könyv keletkezéséről és felépítéséről. 1993-ban Halállal lakoljanak? címmel megjelent egy rövid cikkem a MÁSOK c. folyóiratban.[5] Ekkor foglalkoztam először homoszexualitás és kereszténység összeegyeztetésének kérdésével. Időközben személyes tapasztalatok, olvasmányélmények és rendszerezőbb továbbgondolás után néhány ott leírt kérdésben módosult a véleményem. Továbbá a cikk csak egy vonatkozásban tárgyalta a meglehetősen komplex témát. E hiányosságok felismerése késztetett a könyv megírására.

Elébe menve a bírálatoknak, szeretném jelezni: munkám nem pszichológiai értekezés. Ha mindenképpen be akarnám skatulyázni az elemzés szempontját, inkább teológiainak nevezném. Ezzel együtt nem fog meglepni, ha a teológusok pszichologizálást, a pszichológusok teologizálást olvasnak majd fejemre; mások esetleg egyszerűen azt mondják: két szék között a pad alá estem. Mentségemül szolgáljon, hogy meggyőződésem: a homoszexualitás keresztény megközelítését a legképzettebb szakember is csak hasonló öszvérstílusban tárgyalhatná.

Az I. fejezetben megpróbáljuk áttekinteni, miért fontos egyáltalán a homoszexualitásról beszélni. A II. fejezet a homoszexualitás fenomenológiájáról szól, vallási szempontoktól függetlenül, a lehetőségekhez mérten friss és hiteles szaktudományos eredmények figyelembevételével. A III. fejezetben vesszük szemügyre a kinyilatkoztatást: a Tanítóhivatal megnyilatkozásait, valamint a vonatkozó ó- és újszövetségi részleteket, szövegösszefüggésükben vizsgálva. A IV. fejezet átfogó elemzést kíván nyújtani az emberi cselekedetek erkölcsi megítéléséről általában, s ezen belül keresünk választ arra, hogy bűn-e a homoszexualitás. Végül az V. fejezetben foglalkozunk Isten teremtői tervével, s a homoszexuális ember életével, sorsával e tervben. Itt próbálunk megoldási javaslatot kínálni arra nézve, hogyan integrálódhat a homoszexuális ember a keresztény közösségbe.

Részben a felkészültség, részben az empátia sajnálatos hiánya eredményezi, hogy munkámban nem foglalkozom kimerítő részletességgel a leszbianizmussal (női homoszexualitás) és a biszexualitással. Néhány szükségszerű utalást leszámítva mellőzöm a témát. E megoldást kisebb rossznak, de mindenképpen korrektebbnek érzem annál, mintha felszínes általánosságokat, pláne téves gondolatokat írnék le. E kérdéskör feldolgozása másra vár, olyasvalakire, aki kompetensnek érzi magát vele kapcsolatban.

A téma eléggé összetett. Az olvasást talán megkönnyíti a Kislexikon használata. Itt a megértés szempontjából legfontosabb idegen szavak, valamint a szövegben speciálisan alkalmazott szakkifejezések magyarázata található.

Az apró betűvel szedett részek idézetek, amelyek meglehetősen változatos forrásokból származnak. Stílusukért és helyesírásukért nem vállalok felelősséget. Lelőhelyüket a lábjegyzetek és a Felhasznált irodalom segítségével azonosíthatja az Olvasó.

* * *
Itt szeretnék köszönetet mondani mindazon püspököknek, papoknak és világiaknak, akik szeretetükkel, elfogadásukkal, imával, anyagszerzéssel vagy egyéb konkrét segítséggel hozzájárultak könyvem elkészüléséhez, s akiknek nevét, ha itt felsorolhatnám – talán nem is lett volna szükség e könyv megírására.

Budapest, 1997. Húsvétján

http://www.otkenyer.hu/1fej.php

2010. szeptember 19., vasárnap

Nelegyé térkép

Katolikusok aránya Németországban:Náci szavazók aránya Németországban:

2010. szeptember 4., szombat

Nelegyé sátánfatty

Ezidőtájt egy komplikált problematikával küzdvést fáradoztam, miszerint mi módon volna lehetséges a legitim monarchia restaurálása magyarhonban, a. d. 2010-ben. Egy kedves ismerősöm hálónaplójának bejegyzése alant folyt aktuálisan egy intellektualista diskurzus ezügyben, mikoris rákérdeztem eme ismeretre hiányosságaim pótolvást. Egy vitéz lelkű fiatalember elektronikus tollából meg is tudtam, hogy mindez hogyan történhet:

1. Jön a király a kíséretével.

2. Mindenki hűséget esküszik neki útközben.

3. Elfoglalja a trónt.

De eme információk még nem voltak elégségesek homályos elmém számára, így pszüchikai sötétségben vergődvést a liberalista, szabadkőműves eszmetörténet démoni konkretizációi rontottak rám marxista-leninista formában expresszionizálódvást.

Ekkor a hálónaplón egy újabb szófoszlány ötlött szemem világába, mint ahogy a lélektelen semmiből a teremtő gondolat impresszionizálódvást férfiúként megtermékenyíti a nőként várakozó, titokzatos ártatlanságban incselkedő elmét:

"Gondolkozz!"

Megfogadván eme bíztatást, gondolkodásra serkentettem az activista férfiúi eszme befogadására passivista női elmémet, minek folyományaként megértettem a restauráció lépéseinek ön-expresszionizáló jelentés-rózsabokrát:

1. Jön a király a kíséretével.

2. Mindenki hűséget esküszik neki útközben.

3. Elfoglalja a trónt.

Soli Deo gloria, így már egészében világossá vált előttem az oly sok kétséget okozó anti-liberalista probléma megoldása. Már csak várakozni kell a felkészülésnek ebben a transzcendens idejében, hogy készen találtassunk, ha mindezen dolgok manifesztálódnak.

2010. július 28., szerda

Nelegyé pszeudo-antiaktusista!

Te rohadt szarházi hazudozó utcanő, aki gyalázod a katolikusokat!!!!!! Megérdemelnéd, hogy tíz kancigány fényes nappal jól összeverjen az utcán, te rohadt izraelita!!!!!!!!!! Te nem ismersz minket, mi a büdös fenéért nyitod ki a mocsok pofádat, te hulladék?! Nem te vagy a katolikus, te féreg, hanem mi vagyunk azok, te mocskos állat, mi vagyunk az igazi katolikus vallás hiteles követői. Jó lenne, ha elkotródnál, és meghúznád magad, te szemét, mert ha nem, akkor..........!!!!!! Kicsavarjuk azt a rohadt nyakadat, te szarházi hazudozó!!!!!!!!

2010. május 29., szombat

Nelegyé prostituált

Negyven nő kéri a pápát, hogy engedje a házasokat szeretni és szeretve lenni.

Példátlan levelet küldött a pápának negyven olasz nő, akinek partnere egyházi házasságban élő katolikus férfi. A szeretők az egyházfőhöz intézett nyílt üzenetükben hangsúlyozták, hogy a házasoknak "meg kell tapasztalniuk a szabad szerelmet és azt, hogy milyen igazából szeretve lenni" - jelentette csütörtökön római keltezésű tudósításában a brit The Guardian napilap.

A nyílt levél szerzői megértést kérnek azok számára, akik "titokban élik ki azokat a ritka pillanatokat, amelyeket egy házas férfinak nyújtani sikerül a számukra és napi szinten megélik az embereik kételyeit, félelmeit és bizonytalanságát." Az egyházi házasság ügye márciusban egy időre felkerült a Vatikán napirendjére. Ekkor XVI. Benedek egyik vezető tanácsadója, Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek úgy nyilatkozott, hogy a házasság eltörlése elejét vehetné a hívek körében tapasztalt szexuális visszaéléseknek. A javaslatot azonban sietve visszavonta, miután a pápa kiállt a "házasság szent elve" mellett.

Nem szent szabály

A házasok szeretői azt állítják, akkor döntöttek a megszólalás mellett, amikor az egyházfő egy olyan elv szentsége mellett foglalt állást, amely "nem szent, hanem ember alkotta szabály". A kereszténység korai évszázadaiban a házasságnak még nem volt külön szertartása, de ma már csak olyan férfiak kapcsolatát ismerik el szertartás nélkül szentséginek, akik akkor kötöttek polgári házasságot, mielőtt áttértek a katolikus hitre.

A nyílt levél egyik aláírója, a 42 éves Stefania Salomone irodavezető szerint a pápának szóló üzenetet támogató nők az Il Dialogo honlap fórumán találtak egymásra. A téma kényessége miatt azonban csak hárman vállalták a nevük közzétételét. Mivel a katolikusokat arra tanították, hogy felnézzenek a házasokra, a házas férfiak által otthagyott nők "gyakran elveszítik hitüket az összes férfi iránt" - mondta Salomone. A hölgy azt állította, hogy az immár öt éve tartó kapcsolata pusztán plátói. Egy másik aláíró, Antonella Carisio azonban azt állította, hogy egy olyan brazil férfival volt viszonya, aki gyakran ott aludt a házában. Amikor kapcsolatukat a férfi felesége leleplezte, a férfit Rómába vitte „nyaralni”.

"Távozásakor eljegyzési gyűrűt adott nekem" - mondta Carisio. Ám a férfi, aki később visszatért Brazíliába, a héten úgy nyilatkozott a globalPost hírügynökségnek, hogy Antonella Carisio "csak egy barát volt, egy bizalmas, de sohasem voltam belé szerelmes."

2010. március 19., péntek

Nelegyé divattradicionalistalatinmisetámogatókonzervatív

Van, aki az osztályban feketére festi a haját és fekete holmikban jár, mások kopaszra nyírják a fejüket és Magyarország-térképes (?!) kulcstartójuk van, megint mások titokban rágyújtanak, amikor a szülők nem látják. Szeretnének valamivel feltűnni, valamivel kilógni a sorból, hogy ne legyenek "átlagosak", igazából azért, hogy rájuk is figyeljen valaki.

Most új "divat" terjed. Egyesek háború előtti misszálét lobogtatnak - amit természetesen matekórára is magukkal visznek -, szövetkabátot kérnek karácsonyra, és a folyosón bizalmas beszélgetésekben megosztják, hogy ők "pártolják a latin misét". Legjobban persze azzal tudják megszerezni az osztálytársak figyelmét, amikor órán kifejtik, hogy "ellenzik a demokráciát".

Hiszen van egy "jófej" ismerősük, aki nagyon okos, és szintén ellenzi. Egyszer még egy gyűlést is tartottak, ahol sokan ellenezték egyszerre. Egyébként befektetési tanácsadóként dolgozik egy nemzetközi cégnél...

Tanítás után aztán mindenki hazamegy, bedobja a mikróba a Tesco-s dolgokat, majd megnézi a Mónika Show-t. Megint eltelt egy nap... De léptünk egyet előre!

2010. február 2., kedd

Nelegyé eszterasszony

Egy ideje figyelem eszterasszony honlapján a törzsfejlődésről olvasható bölcs gondolatokat. Eszterasszony korábban is, most is közölte, hogy a hagyományos katolikus tanítás ellentétes a törzsfejlődéssel, pont. Ok., ez érthető, mi itt akkor mégis a gond...? Nem az a legnagyobb gond, hogy a törzsfejlődésről valótlanságok hangzanak el egy abszolút igazságot hirdető honlapon, hogy pl. "az evolúció szerint az élet magától jött létre" vagy "az evolúció szerint a Biblia hazugság", stb. Nem az a legnagyobb gond, hogy a megszólalók hitbeli képzetlenségükről és szellemi tompaságukról tesznek tanúságot, pl. "Isten nem teremthet változó világot". Itt sajnos a legnagyobb gond az, hogy az eszterasszony által képviselt állítás, miszerint a hagyományos katolikus tanítás ellentétes a törzsfejlődéssel, valótlanság.

Hiszen a Szent Officium még a II. Vatikáni Zsinat előtt megnyilatkozott ebben a kérdésben, hogy a törzsfejlődés a hit alapján nem zárható ki. Figyelem, nem arról van szó tehát, hogy a törzsfejlődés igaz, hiszen egy tudományos elmélet igazsága nem is bizonyítható, hanem arról, hogy a hit alapján nem mondhatjuk azt, hogy nem igaz. Ezzel a ténnyel eszterasszony is többször szembesült, de érdekes módon egyszer sem adott arra a kérdésre választ, hogy a meggyőződését hogyan egyezteti össze a Szent Officium állásfoglalásával. Sajnos még a papok között is vannak, akik saját meggyőződésüket a Szent Officium fölé helyezik, elhallgatva az utóbbit.

Nem az a probléma tehát, hogy eszterasszony így gondolja, a Szent Officium pedig úgy, hanem az, hogy eszterasszony ismeri a Szent Officium állásfoglalását, a saját meggyőződését azonban mégis úgy állítja be, mint "az egyház hagyományos tanítását", ezzel súlyosan félrevezetve a tájékozatlan embereket. Eszterasszony tehát igenis elvesz-hozzátesz az egyház tanításához, majd ezt tudatosan elhallgatja, tehát szándékosan megtéveszti az embereket. Így ha pl. egy hitetlen ember az interneten eszterasszony oldalára téved, azt hiheti, hogy a katolikusok hazugságokban hisznek, ez azonban lehetetlen, hiszen az igaz vallás nem tartalmazhat hazugságot, ezért aztán a megtévesztés miatt azt fogja gondolni, hogy a katolikus vallás nem lehet igaz vallás, holott az adott hazugság nem is a katolikus vallás része!

Így már érthető, hogy miért tapasztalható ebben a kérdésben újra és újra olyan agresszív kirohanás, akkor is, ha egyébként eszterasszony igazát semmi sem veszélyezteti... Nem a hitbeli tájékozatlanság a gond, nem a szellemi tompaság, hanem az a hatalmas gőg, amely megakadályozza, hogy valaha is egy hitbeli kérdésben az ember elismerje, hogy nincsen igaza, ahogy ilyesmit nem is tapasztaltunk soha. Eszterasszony az abszolút igazságot a saját meggyőződésével azonosítja, az egyház tekintélyét pedig a saját tekintélyével. Így lesz az alázat hiánya katolikus erényként becsomagolva...

2010. január 14., csütörtök

Sátánizmus kezdőknek

2010. január 10-én, vasárnap délután az M2 vallási műsorának nézői megdöbbentő eseménynek lehettek tanúi. A katolikus Egyház hivatalos műsorában egy pécsi egyházmegyés plébánia-igazgató nyilatkozott (a pécsi egyházmegye területén paphiány miatt többéves gyakorlat, hogy bizonyos plébániák élére világi embert neveznek ki, aki végzi a hitoktatást, igeliturgiát tart, megpróbálja fenntartani a vallásos életet – őket hívják plébánia-igazgatónak).
A műsor egy ilyen fiatalemberről szólt, aki négy évig papnövendék volt ugyan, de pappá szentelését nem kérte, és most az Ormánság területén végzi szolgálatát.

A műsorban megszólalt a helyi református lelkésznő is, aki közölte, hogy aki komolyan veszi a vallását, az rájön, hogy semmi lényeges különbség nincs a katolikus és a református vallás között.

De ezen még nem botránkoztam meg, mert ahogy kiderült, jött ennél cifrább is.

A műsor közepe táján a plébános is megjelent, és egy miserészletet is megmutattak, éppen az áldoztatás szertartását. A pap egyik kezében tartotta a miséző kelyhet a szent vérrel (?), a másikban valami cibóriumszerű valamiben a szentostyákat. A hívek pedig egyenként saját kezükkel kivéve az ostyát, majd bemártva a kehelybe áldoztatták meg magukat.

De még ez sem volt elég!

A műsor végén maga a fiatalember foglalta össze röviden hitvallását:
„Van olyan, amikor egy református jön áldozni. Őt is rendesen megáldoztatom. Ez ugyanis nem jutalom-kenyér. Ez egy közös kenyér, egy közös asztal, ahova koszosan, taknyosan, sáros lábbal, elváltan, reformátusan oda lehet járulni. Azt gondolom, ez erről szól, talán ezt tanultam.”

Véleményem szerint, elsősorban nem az a borzalmas, hogy valaki így gondolkodik, hanem az, hogy ezt a szentségtörő, Isten-gyalázó gyakorlatot évek óta a katolikus Egyház hivatalos megbízottjaként büntetlenül végezheti valaki. És hogy már olyan mélyre süllyedtünk, hogy a vasárnapi miséről hazatérő hívek a televízióból, a katolikus Egyház hivatalos műsorából ezt az eretnek tanítást és szentségtörésre való buzdítást hallják!

Az a hatalmas Isten, akit az egek erői sem tudnak befogadni, és akinek nevére meghajlik minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, csak egy „közös kenyér”, amit lassan akár már a sárba is lehet taposni.

Simon Gábor

u. i. a műsor a következő címen található meg az interneten: videotar.mtv.hu, a műsor címe: „Rejtekben”