2010. október 14., csütörtök

Nelegyé analfabétahttps://www.vik.bme.hu/kepzes/alapkepzes/info/55.html

MECHANIKA

Fizikai mennyiségek, törvények.
Mértékrendszer. Modellalkotás.

Tömegpont mozgásának kinematikai leírása.
Mozgástípusok, mozgástörvények. Mozgások függetlenségének elve.

Tömegpont mozgásának dinamikai leírása.
Newton-axiómák. Erő, súlyos és tehetetlen tömeg. Erőtörvények. Mozgásegyenlet és alkalmazása különböző mozgástípusokra. Mozgásmennyiség. Impulzustétel. Munka, energia. Konzervatív erők. Kinetikai energiatétel. Mechanikai energia-megmaradás tétele. Potenciális energia-diagrammok. Erő meghatározása ismert potenciálfüggvény alapján. Relatív mozgások. Tehetetlenségi erők. A Galilei-féle relativitási elv. A speciális relativitáselmélet alapjai. Lorentz-transzformáció és következményei. A relativisztikus dinamika alapjai. Tömeg-energia ekvivalencia.

Pontrendszer.
Pontrendszer mozgásegyenletei. Megmaradási tételek. Impulzus megmaradás törvénye. A tömegközéppont mozgásának törvénye. Perdülettétel. Pontrendszer energiája. Sokrészecske-rendszer belső energiája. Pontrendszer megmaradási tételeinek alkalmazása, ütközés. A merev test kinematikája és dinamikája. Forgatónyomaték, impulzusnyomaték, tehetetlenségi nyomaték. Egyensúly. Tengely körül forgó merev test mozgásának törvényszerségei.

TERMODINAMIKA ÉS STATISZTIKUS FIZIKA

Kinetikus gázelmélet.
Az ideális gáz állapotjelzőinek értelmezése. Az ideális és a valóságos gáz állapotegyenlete. A Maxwell-féle sebesség-eloszlási törvény származtatása tapasztalati úton. Az ekvipartició tétele. Transzportfolyamatok elemi tárgyalása.

Egyensúlyi termodinamika.
Állapotváltozások, kvázisztatikus folyamatok, munkavégzés, hőközlés, belső energia. A hőtan első főtétele. Ideális gáz molhői. Adiabatikus állapotváltozások. Az első főtétel alkalmazása ideális gáz folyamataira. A második főtétel. Kvázisztatikus, reverzibilis és irreverzibilis folyamat, körfolyamat. Hőerőgépek. A második főtétel Clausius- és Planck-féle megfogalmazása. Carnot-körfolyamat. Entrópiaváltozás értelmezése. Entrópiatétel. A harmadik főtétel.

Statisztikus mechanikai alapok.
Egyensúlyi eloszlás. Termodinamikai valószínûség. Maxwell-Boltzmann-féle eloszlási függvény. A hőmérséklet értelmezése. A statisztikus fizika törvényeinek alkalmazása ideális gázra. Az ekvipartició tétele. Barometrikus magasságformula. Entrópia változás.

Fázisátalakulások.
Clausius-Clapeyron egyenlet.

http://dept.phy.bme.hu/education/vil_c1.html

ELEKTROMÁGNESSÉGTAN

Elektrosztatika
Alapjelenségek vákuumban. Elektromos töltés. Coulomb-törvény. Elektrosztatikus erőtér. Térerősség, szuperpozició. A térerősség fluxusa. Elektromos potenciál és feszültség. Az elektrosztatika alapegyenletei integrális és differenciális alakban. Az elektromos dipólus. Kondenzátor. Dielektrikumok. A polarizáció vektora. Az eltolási vektor. A dielektromos polarizáció mikrofizikai értelmezése. A térjellemzők viselkedése dielektrikumok határfelületén. Az elektrosztatikai tér energiája.

Stacionárius áramok.
Az elektromos vezetés legegyszerûbb mikrofizikai modellje. Elektromos vezetés törvényszerûségei fémekben, folyadékokban, gázokban (áttekintés). Mágneses alapjelenségek. Áram mágneses erőtere. A mágneses indukció vektora. Lorentz-erőtörvény. Áramok mágneses erőterének számítása: a Biot-Savart-törvény, gerjesztési törvény. Mágneses térerősség. Mágnesezettség, permeabilitás. Dia-, para- és ferromágnesség. A mágnesség elemi mikroszkópikus elmélete.

Időben változó elektromágneses erőterek
Eltolási áram. I.Maxwell-egyenlet. Indukció. II.Maxwell-egyenlet. Kölcsönös- és önindukció. Az áram időfüggése nagy önindukciós együtthatóval rendelkező tekercset tartalmazó áramkörben. A mágneses erőtér energiája. Az elektromágnességtan Maxwell-féle egyenletrendszere.

REZGÉS- ÉS HULLÁMTAN

Rezgések.
. Harmonikus rezgések. Rezgések összetevése, felbontása. Csillapodó rezgés. Kényszerrezgés: amplitudó- és sebességrezonancia. Fázisviszonyok. Csatolt rezgések.

Hullámok.
Hullámok matematikai leírása. Rugalmas hullámok. Rugalmas hullámok szuperpoziciója: állóhullámok egyenes menti-, felületi- és térhullámok esetén. Hangforrások. Hangtani Doppler-hatás. A fénytan felosztása. Fénytani modellek. A sugároptika (geometriai optika) alaptörvényei. Egyszerû optikai elemek képalkotása. A hullámoptika alaptörvényei. Hullámegyenlet. Fényinterferencia. Interferométerek. Két hullám interferenciája. Több hullám interferenciája. Fényhullámok elhajlása. A Fraunhofer-elhajlási integrál. Rés és rács elhajlási képe. Holográfia és alkalmazásai. Elektromágneses optika. Polarizáció. Poynting-vektor. Fázis- és csoportsebesség. Diszperzió. Elektromágneses Doppler-hatás. Fotoeffektus, foton. Fotonoptika. Termikus és koherens fényforrások. A lézermûködés fizikai alapjai. Lézertípusok.

http://dept.phy.bme.hu/education/vil_c2.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése